A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 19:13 Chủ nhật 09/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

In    Gửi mail

Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ

Minh Châu: Biểu tượng cho - Giới (tam Sư Hòa Thượng)
Hoa Sen: Biểu tượng cho - Thanh Tịnh (thất vị Tôn Chứng)
Mây(tường vân): Biểu tượng cho - Kiết Tường (giới tử)


Bài viết cùng chủ đề : Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình Ảnh: Hoàn Thiện Các Công Trình Chuẩn Bị Đại Giới Đàn Cam Lộ PL.2559
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Chánh Thọ U Minh Giới. Thuyết Hộc Thực
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Tạ Thập Sư Phương Trượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Tam Đàn, Bồ Tát Giới Tấn Hương
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Nhị Đàn Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Sơ Đàn Sa Di Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Thi Tụng Luật
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Kết Tam Trùng Đại Giới Đài
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Kết Tam Trùng Đại Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Tuần Chiếu - Ngày 17 Tháng 02 Năm Nhâm Thìn (09-03-2012)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh - Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Hòa Thượng Chứng Minh Thượng Trí Hạ Quảng Khai Đạo
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Cung Nghinh HT.Thượng Trí Hạ Quảng - HT.Thượng Tắc Hạ An
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Tuyên Thanh Qui, Thuyết Sám Hối Nghi, Tuần Chiếu
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Nhất Tâm Đảnh Lễ Tri Ân
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (lV) - 3 giờ sáng mỗi ngày
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (III)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (II) - Sự Kiện Đặc Biệt
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (I)
» Gia Lai: Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tam Đàn Truyền Bồ Tát Giới và Lễ Tấn Hương (tiếp Theo)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tam Đàn Truyền Bồ Tát Giới và Lễ Tấn Hương
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư HT. Thích Minh Thông, Thuyết Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ đăng đàn Truyền Giới Thập Thiện và Bồ Tát tại gia - Ngày 28/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Giáo Thọ A Xà Lê - Hòa Thượng Thích Viên Quán, Vấn nạn các giới tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Thập Sư Ni, Cầu Thị Chánh Pháp với Đại Tăng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới - Ngày 27/10/2010 (tiếp theo)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới - Ngày 27/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp - 26/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Đàn Truyền Giới Sa Di - Ngày 26/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Minh Thông - Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chư Ni Cung Thỉnh Giới Bổn Ni
» Gia Lai: Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Cung Thỉnh Giới Bổn - Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Sám Hối - Sơ Canh Tuần Chiếu - 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sái Tịnh, Bạch Phật Khai Đàn - Diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới.
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Khai Chung Bảng - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Kết Giới Trường - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Cung An Chức Sự - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Canh Tuần Chiếu ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Họp chúng, Ban Kiến Đàn, Ban Giới Sư, Ban Dẫn Thỉnh, Ban Công Văn, Ban Kinh Sư.
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Thi tụng Luật - 19 giờ ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều nay ngày 24/10/2010 Khảo hạch Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hình ảnh tiếp theo, Lễ Cung Thỉnh tứ vị Dẫn Thỉnh sáng ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày 24/10/2010 Lễ Cung Thỉnh Tứ Vị Dẫn Thỉnh tại Đại Phương Trượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày chuẩn bị cuối cùng của Giới Đàn tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới-Đài tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 20/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 19/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hình ảnh những công đoạn chuẩn bị tiếp theo tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Mọi công việc chuẩn bị cho Đại Giới Đàn tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Công trình xây dựng Giới Đài đã hoàn thiện, nơi truyền Tam Đàn Đại Giới
» Gia Lai: Liễn - Cờ - Panô - Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Niêm yết danh sách Giới tử Tăng, Ni và Phật tử Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)
» Công trình xây dựng "Đại Phương Trượng" trú xứ của thập sư Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Niêm yết danh sách Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Pháp Khí - Nghi Trượng sử dụng trong Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Logo - Băng rôn chính thức Đại Giới Đàn Cam Lộ, từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)
» Hình Ảnh: Việc Chuẩn Bị Hoàn Thiện Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Ban Trị Sự Tỉnh Họp Bàn Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thanh Qui Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thông Báo Chính Thức về Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Ban Chứng Minh - Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hoà Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ - Tỉnh Bình Định
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hoà Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ - Tỉnh Gia Lai, KonTum
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên
» Thông Bạch: Đại Giới Đàn Cam Lộ


3911 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại
Các tin khác của Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
» Ý nghĩa của danh từ Cam Lộ Đại Giới Đàn
» Hành trình về Chung Nam Sơn Luật Tông Tổ Đình - Tịnh Nghiệp Đạo Tràng của Ngài Đạo Tuyên Luật Sư
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thông Bạch: Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên
» Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lược Thuật Đại Giới Đàn
» Niệm Ân Đức Hòa Thượng Luật Sư Thích Minh Thông Người Lập Giới Đài Đầu Tiên Ở Việt Nam
Các tin khác của Sự kiện Phật giáo
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Long Bửu - Quận 04 - TPHCM
» Mùa Phật Đản 2548: Đọc thơ về Đức Phật của R. M. Rilke
» Tản mạn lễ Phật đản – Gia Lai
» Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản - Chùa Minh Thành
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác - Thiêng Liêng và Ấn Tượng
» Hình ảnh chuẩn bị Đại lễ tại chùa Viên Giác
» Hình Ảnh: Lịch Sử Đức Phật
» Đại Lễ Phật Đản Nhiên Liệu Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Tâm Mãn
» Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday
» Lược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền


Back to top