Cập nhật ngày: 21:12 Thứ ba 19/03/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm Bồ Tát được điêu khắc bằng đá tại tháp Hoà Bình gần chân núi Phú Sĩ - Nhật Bản, do BBT nhiếp ảnh:


3351 Lượt xem

Cập nhật ngày: 07:34 Thứ hai 11/06/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Phật Giáo truyền vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6, do các vị truyền giáo đại sư người Hàn Quốc và sau đó là các vị Tăng Trung Quốc, cho nên nghệ thuật điếu khắc, hội họa và kiến trúc của Phật Giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Phật Giáo của hai nước này, nhất là văn hóa Phật Giáo Bắc Truyền Trung Quốc đời nhà Đường


14172 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:46 Thứ ba 24/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Kinh Hiền Ngu chép rằng: Di Lặc Bồ tát thuộc dòng dõi Bà la môn, cha là Tu Phạm Ma, mẹ là Phạm Ma Đề Bạt, người nam Thiên Trúc. Vì mẹ của Bồ tát Di Lặc sau khi mang thai Ngài thì tính tình trở nên từ hòa bi mẫn, cho nên khi hạ sanh Ngài thì đặt tên là Từ Thị.


6691 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:08 Thứ năm 08/12/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Từ thuở Vua Ưu Điền vì thương nhớ Đức Phật, nên tạo tượng của của Đức Phật để chiêm ngưỡng, đó là khởi điểm cội nguồn của pháp tạc tượng Đức Phật tôn thờ chiêm ngưỡng ở nhân gian. Trong Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức chép: “khi Vua Ưu Đà Diên tạc tượng Phật...
5801 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:22 Thứ năm 08/12/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật Giáo truyền vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6, do các vị truyền giáo đại sư người Hàn Quốc và sau đó là các vị Tăng Trung Quốc, cho nên nghệ thuật điếu khắc, hội họa và kiến trúc của Phật Giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Phật Giáo của hai nước này
4320 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:48 Thứ ba 06/12/2011 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

Vì nhân duyên độ chúng tu hành ở thế gian, cho nên các bậc truyền giáo độ sanh muốn chúng sanh được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật, tu hành theo Phật, nên tạo hình tướng của Phật theo quan niệm ứng hóa thân để làm pháp bảo cho chúng sanh nương vào bảo tượng để tu hành, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh dạy: “Vì do quán thân Phật, nên thấy được Phật tâm. Phật tâm là đại từ bi, lấy vô duyên từ mà nhiếp hết thảy chúng sanh”.


4285 Lượt xem

Cập nhật ngày: 14:27 Thứ hai 08/08/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật Giáo truyền vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6, do các vị truyền giáo đại sư người Hàn Quốc và sau đó là các vị Tăng Trung Quốc, cho nên nghệ thuật điếu khắc, hội họa và kiến trúc của Phật Giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Phật Giáo của hai nước này, nhất là văn hóa Phật Giáo Bắc Truyền Trung Quốc đời nhà Đường


4357 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:32 Thứ năm 28/07/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Nghệ thuật điêu khắc tôn giáo nhất là tượng Phật của Phật Giáo, ngoài trình độ chuyên môn về nghệ thuật thẩm mỹ ra người thợ điêu khắc còn cần sự hợp nhất về tâm của chính mình vào tượng Phật


8545 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:19 Thứ tư 20/07/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà Ngài ứng thân thị hiện để cứu độ, với tâm nguyện cứu khổ độ mê, giúp chúng sanh tu tập Phật Pháp chuyển mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Do thành tựu pháp môn tu "Phản Văn Văn Tự Tánh" tức là tu tập giác ngộ tự tâm rồi cứu độ chúng sanh, nên Ngài được tôn xưng là Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ tát.


4693 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:27 Thứ hai 18/07/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Mỗi pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Ứng Thân đều có 11 đầu và 40 tay, trì 25 thứ pháp khí, riêng pho tượng bổn tôn thì ngoài 40 tay lớn còn có 1000 tay nhỏ mỗi tay có một con mắt, thể hiện đủ tướng ngàn mắt ngàn tay, hàm ý vô lượng vô biên của tâm đại bi theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo.


7280 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top