A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 22:46 Thứ sáu 29/04/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

In    Gửi mail

Thập Bát La Hán Đồ - tác phẩm hội họa về Thập Bát La Hán của nghệ nhân Châu Nhất Tân

(chuaminhthanh.com) Thập Bát La Hán Các Ngài đã đạt được Tam minh, Lục thông và Bát giải thoát, vâng thừa giáo chỉ của Phật, kéo dài thọ mạng, trụ tại thế gian để hộ trì chánh pháp và làm lợi lạc quần sanh.

1. Tân Ðâu Lô Bạt La Ðọa Xà (Pin-tu-lo Po-lo-to-she; S: Pindolabharadvàja)

2. Ca Nặc Ca Phạt Sa (Ka-no-ka Fa-tso; S: Kanakavatsa)

3. Ca Nặc Ca Bạt Ly Ðọa Xà (Ka-no-ka Po-li-tou-she; S: Kanakabharadvàja)

4. Tô Tân Ðà (Su-p'in-t'e; S: Subinda)

5. Nặc Cự La (No-ku-lo; S: Nakula)

6. Bạt Ða La (Po-t'e-lo; S: Bhadra)

7. Ca Lý Ca (Ka-li-ka; S: Kàlika, Kàla)

8. Phạt Xà La Phất Ða La (Fa-she-lo Fuh-to-lo; S: Vajraputra)

9. Thú Bát Ca (Shu-pa-ka, Kuo-pa-ka; S: Gopaka)

10. Bán Thác Ca (Pan-t'o-ka; S: Panthaka)

11. La Hỗ La (Lo-hu-lo; S: Ràhula)

12. Ma Già Tê Na (Na-ka-si-na; S: Nàgasena)

13. Nhân Yết Ðà (Yin-kie-t'e; S: Angida, Angila)

14. Phạt Na Bà Tư (Fa-na-p'o-ssu; S: Vanavàsa)

15. A Thị Ða (A-shih-to; S: Ajita)

16. Chú Trà Bán Thác Ca (Chu-ch'a Pan-t'o-ka; S: Chùlapanthaka)

17. Ca DiếpTôn Giả

18. Quân Ðề Bát Thán Tôn Giả

viengiac.vn10952 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top