Cập nhật ngày: 00:17 Chủ nhật 15/08/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Quý vị vì các nhân duyên như truy tiến Tổ tiên để báo đáp thâm ân, hoặc siêu độ quyến thuộc để kỷ niệm người quá cố, hoặc gieo phước thọ mạng để cầu an tránh nạn...


2697 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:20 Thứ năm 03/06/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Hệ thống giáo nghĩa Chân Tông được kiến lập qua tác phẩm chủ yếu của ngài Thân Loan (1173-1262) là Giáo Hành Tín Chứng (Đại Chánh Tạng tập 83).


1868 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:07 Thứ năm 03/06/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Bộ Kinh Bát-nhã đầu tiên do vị tăng người Ấn tên Trúc Sóc Phật dịch tại Lạc Dương vào năm 172 với nhan đề Đạo Hành Kinh (1 quyển); sau đó ít lâu có ngài Chi-lâu-ca-sấm, người nước Nguyệt Thị dịch Kinh Đạo Hành Bát-nhã (10 quyển).


2320 Lượt xem


Back to top