Sự kiện Phật giáo
Sắp xếp theo: 


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Ý Nghĩa Đại Giới Đàn Cam Lộ - Giác Ngộ

Cập nhật lúc: 08:04 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Trong nội viện của Tuyển Phật Trường, còn có một nơi chốn thiêng liêng khác, mà nếu không phải là giới sư, giới tử, người hộ đàn (đã kiết giới) thì không được vào, đó là giới đài.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đạo Từ Của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐTS GHPGVN Tại Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Cập nhật lúc: 05:32 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại Giới Đàn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì có giới luật mới đoạn trừ được các điều ác trên cơ sở thân, trên cơ sở miệng và trên cơ sở ý, giúp cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh mà làm cho tâm hồn mát mẽ, an vui lợi lạc cho chính mình, đem lại sự lợi ích cho con người và cho xã hội, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển giới luật một cách củng cố liên tục không những đời nầy tới những đời sau cho đến khi giác ngộ giải thoát và thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Thọ Bồ Tát Giới - Tấn Hương

Cập nhật lúc: 22:36 Thứ tư 04/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 tháng 09 năm Ất Mùi, các giới tử đã phát tâm cầu thỉnh chư Tôn Thập Sư Hoà Thượng đăng đàn truyền thọ Bồ Tát giới và phát nguyện đốt liều cúng dường Tam Bảo.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực

Cập nhật lúc: 16:42 Thứ ba 03/11/2015 - Đăng bởi: admin

Thực hành pháp khất thực là để diệt trừ tâm kiêu mạng, người xuất gia thế phát ly gia là thể hiện ý chí từ bỏ thân tướng tốt đẹp của thế gian, mặc áo Ca Sa xả bỏ hết thảy trang sức của thế gian, tay ôm bình bát đi khất thực thể hiện đức khiêm nhường và sự xả bỏ kiêu mạn, mỗi bước chân trên đường đi khất thực là mỗi bước đến gần với quả vị Phật, mỗi bước mỗi đến gần để hóa duyên và phổ độ chúng sanh.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: HT.Tuyên Luật Sư Thuyết Giới - Truyền Bồ Tát Giới, Thập Thiện

Cập nhật lúc: 13:39 Thứ ba 03/11/2015 - Đăng bởi: admin

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Ngày 02.11.2015 Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới - Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện - Cử Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực - Nghi Thức Quá Đường


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Thập Sư Ni, Thình Cầu Thị Chánh Pháp với Đại Tăng

Cập nhật lúc: 11:09 Thứ ba 03/11/2015 - Đăng bởi: admin

Đại Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Thập Sư Ni, Thình Cầu Thị Chánh Pháp với Đại Tăng


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 01.11.2015 Đăng Đàn Thuyết U Minh Giới

Cập nhật lúc: 13:08 Thứ hai 02/11/2015 - Đăng bởi: admin

Từ Bi là cội gốc của Đạo Phật, Đức Phật thị hiện ra đời cũng chỉ vì lòng từ bi, muốn chỉ cho chúng sanh thấy được Phật tánh của mình, mà theo Kinh Pháp Hoa đó là một nhân duyên lớn “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiếm”.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 01.11.2015 Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới

Cập nhật lúc: 19:44 Chủ nhật 01/11/2015 - Đăng bởi: admin

Cung kính nghe rằng trong Kinh Báo Ân Phật có dạy: “Phước điền của Chúng Tăng vượt qua ba cõi, để được như vậy, thầy Tỳ Kheo phải thanh tịnh cụ túc giới thể. vì Giới là cội gốc của vạn điều lành, là mạng mạch của Tăng già Đạo Phật…” nơi Ta La song thọ hiện tướng Niết Bàn, Đức Thích Tôn di huấn: “lấy Giới làm Thầy”


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 31.10.2015 Sơ Đàn Truyền Giới Sa Di

Cập nhật lúc: 16:16 Chủ nhật 01/11/2015 - Đăng bởi: admin

Cung kính nghe rằng trong Kinh Báo Ân Phật có dạy: “Phước điền của Chúng Tăng vượt qua ba cõi, để được như vậy, thầy Tỳ Kheo phải thanh tịnh cụ túc giới thể. vì Giới là cội gốc của vạn điều lành, là mạng mạch của Tăng già Đạo Phật…” nơi Ta La song thọ hiện tướng Niết Bàn, Đức Thích Tôn di huấn: “lấy Giới làm Thầy”


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Hoà Thượng Chứng Minh Thượng Trí Hạ Quảng

Cập nhật lúc: 15:02 Chủ nhật 01/11/2015 - Đăng bởi: admin

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 31.10.2015 (19.09 Ất Mùi) Cung Nghinh Hoà Thượng Chứng Minh Thượng Trí Hạ Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp

Trước  1 2 [3] 4 5 ... 36   Kế tiếpBack to top