Cập nhật ngày: 14:43 Thứ bảy 21/12/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Người niệm Phật chẳng phải chỉ tự mình biết niệm Phật mà phải biết lắng nghe mình đang niệm Phật và phải thấy được Phật cũng đang cùng mình niệm Phật, nếu niệm như vậy thì thật là biết niệm Phật còn không âu chỉ là như “vẹt học nói tiếng người”.


3776 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:54 Thứ ba 25/12/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Niệm Phật Di Đà, chúng ta phải nghĩ đến công hạnh của Ngài. Ngài không màng phú quý lợi danh, từ bỏ nó dễ dàng thì niệm hồng danh Ngài, chúng ta cũng tập từ bỏ giống như Ngài. Niệm Phật là phải niệm vậy. Qua quá trình tu hành, Ngài đổi danh hiệu là Pháp Tạng Tỳ-kheo, tức là kho pháp của Phật. Trong trí của Di Đà lúc ấy là kho tàng trí tuệ Như Lai. Niệm Phật Di Đà là niệm ý này, không phải niệm Di Đà mà không hiểu nghĩa, không học theo hạnh Ngài.


2530 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:32 Thứ năm 20/09/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đức Phật Thích Ca chắc sẽ buồn lắm vì đệ tử mình không hiểu về lời dạy của mình, hay là không muốn hiểu, cố làm méo mó Chánh pháp của Phật, dẫn dắt mọi người đến bến bờ của phiền não khổ đau.


3985 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:54 Thứ năm 09/08/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tin vào mỗi chúng sanh đều có Phật tánh đều có khả năng thành Phật, Phật tánh là bất sanh bất diệt trường tồn không mất, đây chính là tính chất Vô Lượng Thọ của Đức Phật A Di Đà cũng như mười phương chư Phật, nhờ đức tính này mà Phật tánh của ta không mất, cho nên mới có thể tương ưng với tự tánh Di Đà, vì thế khi niệm danh hiệu của Ngài thì được Ngài tiếp dẫn đắc đại an lạc.


3247 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:53 Thứ ba 20/12/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật đã truyền dạy trên 84 ngàn Pháp môn tương ứng với căn tánh bất đồng của chúng sanh, dù thiên kinh vạn điển, dù vô lượng pháp môn… nhưng đều chung mục đích, đó là giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, vượt thoát khổ đau luân hồi sanh tử.


3509 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:37 Chủ nhật 11/12/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đạo hạnh cũng như trí huệ ngài Huệ Viễn Đại Sư nổi tiếng khắp thiên hạ, nên hành giả Tăng chúng về nương Ngài tu học ngày càng đông, chùa Tây Lâm đất hẹp không thể lập đạo tràng để tiếp Tăng độ chúng. Bấy giờ có Quan Thái Sử Hoàn Y thấy thế, phát tâm cất chùa cho Ngài bên phía đông Lô Sơn


3765 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:04 Thứ ba 29/11/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Cổ thi nói: "Ta thấy người khác chết. Trong lòng nóng xót xa! Chẳng phải xót kẻ mất. Vì sẽ đến phiên ta!" Giữa đời, việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt. Nhưng sự chết, người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan.
1944 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:39 Thứ ba 29/11/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo: "Khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn, hay tu hành, thường gặp nhiều chướng duyên khảo đảo thử thách." Người xuất gia có bốn giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là: khi cạo tóc vào chùa, lúc thọ giới, khi học kinh điển nhứt là kinh Đại Thừa, và lúc gát bỏ mọi việc để tịnh tu.
1807 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:34 Thứ hai 28/11/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Niệm Phật muốn giữ cho được tinh tấn bền lâu, phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là: nhớ đến mục đích tu hành của mình. Ví như hàng nông phu, vì mục đích có được lúa hay hoa mầu nhiều để nuôi sống gia đình
1632 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:30 Chủ nhật 27/11/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Đạo lý "Cơn vô thường mau chóng, sự sống chết lớn lao" duy có Phật Giáo đề cập và giải quyết một cách rốt ráo. Thế gian chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt sau khi sanh, trước khi chết; đến như vấn đề sanh tử trước khi chưa sanh, sau khi đã chết thì không nghiên cứu tận cùng.
1619 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top