Cập nhật ngày: 11:52 Thứ năm 27/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Để làm rõ lý tưởng và mục đích của một bật xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng. Con đường Đức Phật cùng thánh chúng đã đi luôn mang lại khác vọng giải thoát cho mỗi chúng sanh, dù đó là thiện hay ác tri thức, dù đó là tầng lớp nào của xã hội và loài nào trong tam thiên đại thiên thế giới này.
Bài viết liên quan
» Sen Nở Giữa Tây Nguyên
Bài viết cùng chủ đề : Đại Giới Đàn
» Hình Ảnh: Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ với HT Thích Quảng Bửu
» Hình Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Trí Đức 1
» Đại Giới Đàn Trí Đức-Cung Nghinh Thập Sư Hòa Thượng-Kết Đàn-Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Trí Đức-Hành Trù Phát Lộ Sám Hối
» Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Tuần Chiếu
» Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Quá Đường
» Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giới Tử Nhập Giới Trường-Quá Đường
» Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.3
» Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.2
» Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.1
» Ý Nghĩa Đại Giới Đàn Cam Lộ - Giác Ngộ
» Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Đạo Từ Của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐTS GHPGVN Tại Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Thọ Bồ Tát Giới - Tấn Hương
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: HT.Tuyên Luật Sư Thuyết Giới - Truyền Bồ Tát Giới, Thập Thiện
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 01.11.2015 Đăng Đàn Thuyết U Minh Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 01.11.2015 Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 31.10.2015 Sơ Đàn Truyền Giới Sa Di
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Hoà Thượng Chứng Minh Thượng Trí Hạ Quảng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Thi Tụng Luật
» Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 31.10.2015 (Phần 02)
» Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 31.10.2015 (Phần 01)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2557 - DL.2015: Diễn Tập Phương Thức Đăng Đàn Thọ Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Nghi Thức Cúng Dường Thập Sư Báo Ân
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 30.10.2015 Luật Học Hành Nghi. Phổ Phật Cúng Ngọ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Kết Giới Đàn-Tụng Kinh Di Giáo.
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Giáo Giới Hành Nghi
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Lễ Khai Chung Bản. Niêm Đàn Sái Tịnh
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Lễ Cung An Chức Sự
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 29.10.2015 Lễ Cung Thỉnh tứ vị Dẫn Thỉnh
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày 28.10.2015 Kiểm Danh; An Đơn Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Yết Giới Kinh
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày Thứ Nhất 28.10.2015 (tiếp theo)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015: Ngày Thứ Nhất 28.10.2015
» Danh Sách Giới Tử Thọ Giới Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Năm Ất Mùi
» Lược Truyện Trưởng Lão Thượng Tắc Hạ An Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam L
» Hình Ảnh: Lễ Yểm Tâm An Phụng Đất Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Hình Ảnh: Đoàn Tăng Ni Phật Tử Cao Hùng-Đài Loan Thăm Đại Giới Đàn Chùa Minh Thành-Gia Lai
» Hình Ảnh: Hoàn Thiện Các Công Trình Cho Đại Giới Đàn
» Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Họp Bàn Tổ Chức Đại giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Ban Chứng Minh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Năm Ất Mùi PL:2559
» Hình ảnh: Hoàn Thiện Các Công Trình Chuẩn Bị Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Hình ảnh: Hoàn Thiện Các Công Trình Chuẩn Bị Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Hình Ảnh: Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL: 2559
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL: 2559
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Lễ Phật Tích Ấn Độ Thỉnh Giới Thạch Về An Phụng Giới Đàn P.2
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Lễ Phật Tích Ấn Độ Thỉnh Giới Thạch Về An Phụng Giới Đàn P.1
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Hành Trình Về Lễ Tổ Pháp Chuyên Luật Tuyền
» Hồ Sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ
» Thông Bạch: Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ - Giác Ngộ PL:2559 - DL:2015
» Hình Ảnh: Hoàn Thiện Các Công Trình Chuẩn Bị Đại Giới Đàn Cam Lộ PL.2559
» Hình Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Quảng Đức: Cúng Ngọ-Quá Đường-Tuần Chiếu
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Trường Viên Mãn Thâu Chung Bảng Tán ĐànTống Thánh
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Bồ tát Giới-Cổ Phật Khất Thực
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Ni Cầu Chánh Pháp Yết Ma Với Đại Tăng
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Dâng Công Đức Phạn Cúng Dường Thập Sư
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.1
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Kết Đàn Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Cung Nghinh Hòa Thường Đàn Đầu Quang Lâm Giới Trường
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Thỉnh Pháp Sám Hối
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Cung Nghinh Giới Bổn
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Khai Mạc
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Giáo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Quang Lâm Giới Đàn Chùa Huệ Nghiêm
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Tuyên Thanh Qui-Khai Chung Bảng-Niêm Đàn Sái Tịnh-Tụng Luật
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Lệ Trang)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Tâm Mãn)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Nhập Giới Trường
» Đại Giới Đàn Phước Trí: Tấn Đàn Tỳ Kheo
» Đại Giới Đàn Phước Trí: Tấn Đàn Sa Di, Sa Di Ni
» Đà Nẵng: Khai Mạc Đại Giới Đàn Phước Trí
» Đại Giới Đàn Giác Phước: Lễ Cung Thỉnh Giới Bổn về chùa Phật Quang
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Chánh Thọ U Minh Giới. Thuyết Hộc Thực
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Tạ Thập Sư Phương Trượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Tam Đàn, Bồ Tát Giới Tấn Hương
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Nhị Đàn Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Truyền Sơ Đàn Sa Di Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Thi Tụng Luật
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Kết Tam Trùng Đại Giới Đài
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Kết Tam Trùng Đại Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Tuần Chiếu - Ngày 17 Tháng 02 Năm Nhâm Thìn (09-03-2012)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh - Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Hòa Thượng Chứng Minh Thượng Trí Hạ Quảng Khai Đạo
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Lễ Cung Nghinh HT.Thượng Trí Hạ Quảng - HT.Thượng Tắc Hạ An
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng: Tuyên Thanh Qui, Thuyết Sám Hối Nghi, Tuần Chiếu
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Đăng Đàn Truyền Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia
» Đại Giới Đàn Hành Trụ Viên Mãn Hành Nghi Thiên Tăng Cổ Phật Khất Thực
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Ni Cầu Chánh Pháp Yết Ma-Tam Đàn Truyền Thọ Bồ Tát Giới
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Nhị Đàn Truyền Giới Tỳ Kheo (Tiếp theo)
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Nhị Đàn Truyền Giới Tỳ Kheo
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Khai Diễn Pháp Hội Thuyết U Minh Giới
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Sơ Đàn Truyền Giới Sa Di
» Khai Mạc Đại Giới Đàn Hành Trụ 2011
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Lễ Cung Thỉnh Giới Bản
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Ban dẫn thỉnh Sư Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thông - Tuyên Luật Sư
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Giới tử thi tụng Luật và Sơ canh Tuần Chiếu - Ngày 8-11-2011
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Nghi thức cúng Quá đường, kinh hành niệm Phật và tập chúng - Ngày 8-11-2011
» Đại Giới Đàn Hành Trụ: Giới tử nhập Giới Trường, thi khảo hạch và nghi thức cúng Quá đường
» Hình ảnh Đại Giới Đàn Hành Trụ tổ chức tại chùa Huê Nghiêm
» Hồng Danh Thập Sư Hòa Thượng Đại Giới Đàn Hành Trụ
» Bản Tin: Về Việc Thay Đổi Địa Điểm Truyền Giới - Tăng Đại Giới Đàn Hành Trụ
» Đại Giới Đàn “Hành Trụ” 2011 sẽ diễn ra trong 7 ngày
» Hà Nội: Đại Giới Đàn 2011 Thành Tựu Viên Mãn
» Ý Nghĩa Hình Tượng Hộ Pháp Giới Thần Trong Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
» Đại Giới Đàn Cam Lộ Nhất Tâm Đảnh Lễ Tri Ân
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (lV) - 3 giờ sáng mỗi ngày
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (III)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (II) - Sự Kiện Đặc Biệt
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tổng Hợp Tin Ảnh (I)
» Gia Lai: Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tam Đàn Truyền Bồ Tát Giới và Lễ Tấn Hương (tiếp Theo)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Tam Đàn Truyền Bồ Tát Giới và Lễ Tấn Hương
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư HT. Thích Minh Thông, Thuyết Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ đăng đàn Truyền Giới Thập Thiện và Bồ Tát tại gia - Ngày 28/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Giáo Thọ A Xà Lê - Hòa Thượng Thích Viên Quán, Vấn nạn các giới tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Thập Sư Ni, Cầu Thị Chánh Pháp với Đại Tăng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới - Ngày 27/10/2010 (tiếp theo)
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới - Ngày 27/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp - 26/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Đàn Truyền Giới Sa Di - Ngày 26/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Minh Thông - Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chư Ni Cung Thỉnh Giới Bổn Ni
» Gia Lai: Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Cung Thỉnh Giới Bổn - Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Sám Hối - Sơ Canh Tuần Chiếu - 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sái Tịnh, Bạch Phật Khai Đàn - Diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới.
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Khai Chung Bảng - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Kết Giới Trường - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Cung An Chức Sự - Ngày 25/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Canh Tuần Chiếu ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Họp chúng, Ban Kiến Đàn, Ban Giới Sư, Ban Dẫn Thỉnh, Ban Công Văn, Ban Kinh Sư.
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Thi tụng Luật - 19 giờ ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều nay ngày 24/10/2010 Khảo hạch Giới Tử
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hình ảnh tiếp theo, Lễ Cung Thỉnh tứ vị Dẫn Thỉnh sáng ngày 24/10/2010
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày 24/10/2010 Lễ Cung Thỉnh Tứ Vị Dẫn Thỉnh tại Đại Phương Trượng
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức
» Đại Giới Đàn Cam Lô: Ngày 23/10/2010 ngày chuẩn bị cuối cùng của tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày chuẩn bị cuối cùng của Giới Đàn tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới-Đài tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 20/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 19/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hình ảnh những công đoạn chuẩn bị tiếp theo tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Mọi công việc chuẩn bị cho Đại Giới Đàn tại chùa Minh Thành
» Đại Giới Đàn Cam Lộ: Công trình xây dựng Giới Đài đã hoàn thiện, nơi truyền Tam Đàn Đại Giới
» Gia Lai: Liễn - Cờ - Panô - Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Niêm yết danh sách Giới tử Tăng, Ni và Phật tử Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)
» Công trình xây dựng "Đại Phương Trượng" trú xứ của thập sư Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Niêm yết danh sách Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Pháp Khí - Nghi Trượng sử dụng trong Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Logo - Băng rôn chính thức Đại Giới Đàn Cam Lộ, từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)
» Tổng Trì Sơn Minh Thành Tự Cam Lộ Đại Giới Đàn Liệt Chức Sự Bảng
» Hình Ảnh: Việc Chuẩn Bị Hoàn Thiện Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Ban Trị Sự Tỉnh Họp Bàn Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thanh Qui Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thông Báo Chính Thức về Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Ban Chứng Minh - Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hoà Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ - Tỉnh Bình Định
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hoà Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ - Tỉnh Gia Lai, KonTum
» Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lược Thuật Đại Giới Đàn
» Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Ý nghĩa của danh từ Cam Lộ Đại Giới Đàn
» Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên
» Thông Bạch: Đại Giới Đàn Cam Lộ
Bài viết cùng chủ đề : Tây Nguyên
» Minh Thành Phạm Sát_Sắc Hạ Tây Nguyên (phần 2)
» Minh Thành Phạm Sát-Sắc Hạ Tây Nguyên (phần 1)
» Tâm Nguyện Giới Đàn Tây Nguyên
» Sen Nở Giữa Tây Nguyên
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên


1809 Lượt xem


Back to top